============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเ.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการบร.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการดำ.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียรติในพ.

กลุ่มอำนวยการ
การอบรมเชิงปฏิบัติ.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมโครงการพัฒนา.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเพื่อปรึกษาห.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติก.

กลุ่มอำนวยการ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
นำเสนอผลการจัดการศ.

บ้านบูเกะบากง
กิจกรรมศึกษาแหล่งเ.

บ้านกาเด็ง
โครงการ ร้อยใจรัก .

บ้านดูกู
ประชุมแนวทางการประ.

บ้านแคนา
กิจกรรมประสบการณ์ฝ.

บ้านแคนา
กิจกรรมปลูกต้นไม้ใ.

บ้านแคนา
บริษัทจัสมิน อินเต.

วัดลําภู
ทุนพระอาจารย์แดง ป.

วัดลําภู
เข้าค่ายพุทธบตร

วัดลําภู
การแข่งขันกีฬากลุ่.

บ้านไร่พญา
ทัศนศึกษา งาน "ชมศ.

บ้านไร่พญา
ประเมินการบันทึกบั.

บ้านปลักปลา
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทีเบียน กข 7929 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 เอกสารการประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก และเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สองระบบสองภาษา (ไทย-มลายู) [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมันยิด (ตาดีกา)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 [กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงานกลุ่มบริหารการเงิน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศ ฯ [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ดโครงการ ทุนภูมิทายาท จัดทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการทุนภูมิทายาทจัดทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย[จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน [บ้านตะโละแน็ง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นท่ีชำรุดหรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [บ้านทุ่งโต๊ะดัง]
 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นท่ีชำรุดหรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [บ้านทุ่งโต๊ะดัง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านโคกแมแน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย โดยวิธีเจาะจง [บ้านบลูกาสนอ]
 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนเรียนรู้ระบบสองภาษา [บ้านคลอแระ]
 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัยโรงเรียนบ้านบากง [บ้านบากง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านฮูแตทูวอ]
 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [บ้านบริจ๊ะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน [บ้านปาหนัน]
 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [บ้านบลูกาสนอ]
 ประกาศผู้ชนะรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [บ้านบูกิ๊ตยือแร]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช105/29 จำนวน 2 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ สปช202/26 [บ้านกาโดะ]
 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ด้วย โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง [บ้านมะนังปันยัง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [บ้านตะโละแน็ง]
 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [บ้านฮูแตยือลอ]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :