============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

ร่วมรับฟังการประชุ.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมผู้บริหารโรง.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมรับประทานกาแฟย.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียรติในพ.

กลุ่มอำนวยการ
รับองคมนตรี

กลุ่มอำนวยการ
ประธานประชุมประธาน.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมรับชม พุธเช้า .

กลุ่มอำนวยการ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
ร่วมต้อนรับคณะจากส.

บ้านเปล
ประชุมรับฟังการชี้.

บ้านมะยูง
ประชุมรับฟังการชี้.

บ้านแคนา
ร่วมรับชมการประชุม.

บ้านบากง
บริการฉีดวัคซีนป้อ.

บ้านจะแลเกาะ
ตรวจเยี่ยมและนิเทศ.

บ้านไร่พญา
การตรวจเยี่ยมและกา.

บ้านแคนา
ประกาศ เผยแพร่การจ.

บ้านค่าย
นิเทศโรงเรียน

บ้านบากง
นิเทศโรงเรียน

วัดลําภู
กิจกรรมศึกษาแหล่งเ.

บ้านกาเด็ง
แผนรณรงค์ให้บริการ.

วัดพนาสณฑ์
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และห้องประชุมบานบุรี[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 [กลุ่มอำนวยการ]
 อบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบปรับอากาศ รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กข 7929 นราธิวาส [จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนตุลาคม 2561[งบทดลอง]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดสวดสมต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 [กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[จัดซื้อจัดจ้าง]
 "การบริหารความเสี่ยงการบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต "[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศผู้ชนะเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านสวนพลู]
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา [บ้านโคกแมแน]
 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา [บ้านทรายขาว]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕ / ๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน ( ชั้นล่าง ๔ ชั้นบน ๔ ) [บ้านโคกสยา]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ [บ้านหัวเขา]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [บ้านค่าย]
 ตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน [บ้านอาตะบือเระ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(๔ห้องแบบอาชีวะศึกษา) จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวนราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) [ราชประชานุเคราะห์ 9]
 ประกาศผู้ชนะงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบริจ๊ะ [บ้านบริจ๊ะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านตะโละแน็ง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน [บ้านตะโละแน็ง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นท่ีชำรุดหรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [บ้านทุ่งโต๊ะดัง]
 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นท่ีชำรุดหรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [บ้านทุ่งโต๊ะดัง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :