============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

ร่วมเป็นเกียรติในพ.

กลุ่มอำนวยการ
เจ้าหน้าที่จากส่วน.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติก.

กลุ่มอำนวยการ
พิธีรับพระราชทานเค.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมวิชาการ .

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียรติและ.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมประจำเดือนผู.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมรับเสด็จฯ พระเ.

กลุ่มอำนวยการ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
โทรทัศน์ช่อง 5 ถ่า.

บ้านเปล
รางวัลเด็กและเยาวช.

บ้านเปล
รับรางวัลรองชนะเลิ.

บ้านเปล
อบรมทายาทหม่อนไหม .

บ้านเปล
สถานสงเคราะห์เด็กช.

บ้านเปล
ประชุมคณะกรรมการสถ.

บ้านปลักปลา
ต้อนรับเดือนรอมฎอน.

บ้านปลักปลา
ต้อนรับท่านผู้อำนว.

บ้านปลักปลา
แสดงความยินดีต้อ.

บ้านจือแร
การนิเทศและติดตามก.

บ้านจือแร
กิจกรรม ประชุมผุ้ป.

บ้านจือแร
นิเทศช่วงเปิดภาคเร.

บ้านไร่พญา
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับออกบัตรประจำตัวข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561[กลุ่มอำนวยการ]
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 จัดอบรมหลักสูตรคูปองครู ปี 2561[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ฯ ปี 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษฯ ในโรงเรียนพระราชดำริ (เพิ่มเติม) พค.-กย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจัดอบราโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PAISA 2018[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา [บ้านดือแย]
 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) [บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ข [บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)]
 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า [บ้านกาเยาะมาตี]
 ประกาศโรงเรียนบ้านมะนังปันยัง เรื่อง รับสม้ัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง [บ้านมะนังปันยัง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านยี่งอ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่153 [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ [บ้านบูเกะสูดอ]
 ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียนแลอาคารประกอบ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้(รร.บ้านยี่งอ) [บ้านยี่งอ]
 ประกาศโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ [บ้านแป๊ะบุญ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [บ้านแป๊ะบุญ]
 กำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [ชุมชนบ้านซากอ]
 ประกาศผู้มีสิทธิสอบเรียนห้องพิเศษ (mep) ปี 2561 [บ้านแป๊ะบุญ]
 ประกาศผู้ชนะจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า [บ้านแป๊ะบุญ]
 ประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้า [บ้านป่าไผ่]
 ประกาศโรงเรียนบ้านบริจ๊ะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (แบบเข้ม) [บ้านบริจ๊ะ]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :