============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

กระทรวงศึกษาธิการเ.

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน.

กลุ่มอำนวยการ
โครงการโรงเรียนคุณ.

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยมให้กำลัง.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมต้อนรับและเป็น.

กลุ่มอำนวยการ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ย.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมเสริมสร้.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียรติเปิ.

กลุ่มอำนวยการ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
กิจกรรมส่งเสริมประ.

บ้านแคนา
กิจกรรมส่งเสริมประ.

บ้านแคนา
กิจกรรมการเลือกตั้.

บ้านแคนา
ประเมินเพื่อเลื่อน.

บ้านแคนา
ประชุมผู้ปกครองในก.

ประชาวิทยรังสรรค์
ปัจจัยพื้นฐานนักเร.

บ้านจูดแดง
โครงการส่งเสริมควา.

บ้านป่าไผ่
ออกกำลังกายยามเช้า

บ้านบากง
โครงการส่งเสริมควา.

วัดโคกโก
ประชุมนักเรียน (โค.

บ้านแคนา
ประชุมหัวหน้าครูเว.

บ้านแคนา
ประชุมครูแกนนำขับเ.

บ้านแคนา
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดหม้อน้ำทะเบียน กข 7929 นราธิวาส [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษ (LD)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ \"วันคณิตศาสตร์\" โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี [กลุ่มอำนวยการ]
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 [กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์จุลสาร ก.พ.ค. News [กลุ่มอำนวยการ]
 ประกวดคลิปวิดีโอ Viral VDO ยะลาสุขใจ เที่ยวได้ตลอดปี [กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข.ทรูมูฟ เอช"[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และจุดเน้นของสำนักงาน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนสวิตซ์เบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ[จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านกูแบสาลอ]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง [วัดลําภู]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อประกอบการเรียนการสอนโรงเรียนร่วม โครงการพัฒนาคุรภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านกูแบสาลอ]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคากลางก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [บ้านบาตง]
 ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [บ้านบาโงปะแต]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [บ้านบาโงปะแต]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [สามัคคีวิทยา]
 ประกาศราคากลาง [สามัคคีวิทยา]
 ประกาศราคากลางก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [บ้านบาตง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุทกภัย [สามัคคีวิทยา]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุทกภัย [บ้านดาฮง]
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [บ้านดาฮง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุทกภัย [บ้านปาหนัน]
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [บ้านปาหนัน]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุทกภัย [บ้านบาตง]
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย [บ้านกูเล็ง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :