ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดประสบการณ์โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพัฒ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนกันยายน 2561[งบทดลอง]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล เดือนกันยายน 2561[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนเงินค่าศึกษาบุตร ประจำเดือนกันยายน 2561[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 5 จำนว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดตามโครงการ Safe Zone School (CCTV)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดตามโครงการ Safe Zone School (CCTV)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันประกวดด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการแข่งขันประกวดด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการแข่งขันประกวดด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้รถยนต์และเครื่องตัดหญ้าของราชการ ตั้...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำนักงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 page 1 / 26