ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาย USB เครื่องสแกนเนอร์ Canon กลุ่มนโยบายและแผน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา กิจกร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาให้เข้มแข...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ปร...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 เรียกรายงานตัวพนักงานราชการ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุระบบไฟฟ้าสำนักงานบริเวณป้ายสำนักงาน ห้องกฎหมายและคดี ห้...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอะคริลิคชื่อรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๑ และ กลุ่มกฎหมายและคดี [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางกลุ่มกฎหมายและคดี[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายางสำเร็จรูป กลุ่มกฎหมายและคดี [จัดซื้อจัดจ้าง]
 แจ้งประกาศ สพฐ เรื่องเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ปี 2562 [กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ตโครงการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561 [กลุ่มอำนวยการ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 page 1 / 28