ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร[จัดซื้อจัดจ้าง]
 โครงการ ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 9 [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น ๆ ทะเบียน กค 606 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอิสลามศึกษา I-NET[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโรงเรียนประชารัฐ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนธันวาคม 2560[งบทดลอง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่...[กลุ่มการเงิน]
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพั...[กลุ่มการเงิน]
 โรงเรียนที่กรอกขอมูลการติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว จำนวน ๕๔ โรงเรียน[ศูนย์เทคโนโลยี]
 แบบแจ้งรายการเพื่อหักลดย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา[กลุ่มการเงิน]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาการศึก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ โ...[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศการนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานอิส...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
 ราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1[กลุ่มการเงิน]
 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-6 ปี)” [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9