ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการทักษะภาษาไทยฯ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค 2179 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างซ่อมแซมประตูกระจกห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค 604 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน นข 1237 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปี ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างพิมพ์บัตรโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการฯ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโปรกแรมห้องสมุดอัตโนมัติ [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้า...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 5[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอั...[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand Research Expo : Symposiurm 2018 [กลุ่มอำนวยการ]
 แจ้งโอนเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561[กลุ่มการเงิน]
 โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรประถมศึกษา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 เผยแพร่รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 page 1 / 16