ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 “หลักสูตรศาสตร์พระราชา สำหรับครูดีภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 (ประถมศึกษา)”[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 รางวัลคนดีศรี สพฐ. (HERO OBEC)[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การอบรมครูคณิตศาตร์ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561 [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน มีนาคม 2561[กลุ่มการเงิน]
 การอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" แบบออนไลน์[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุระบบโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน myPsdasset v.8[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมีนาคม 2561[งบทดลอง]
 รางวัลคนดีศรี สพฐ. (HERO OBEC)[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู (บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 เอกสารประกอบการอบรมการนำมาตราฐานตัวชี้วัด คณิต วิทย์ ภูมิ ทำหลักสูตรสถานศึกษา[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ปี 2561[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการติดตามแก้ปั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในรถยนต์ราชการ และเครื่องตัดหญ้าของสำ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 page 1 / 13