ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางแบบปรับอากาศสำหรับโครงการส่งเสริมโอกาสท...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารศึกษาดูงานของบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยประจำปีงบป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวัสดุสำหรับโครงการ นิเทศ ติดตามครูผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาค...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่าย[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเห...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กง 8210 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดนราธิวาส[กลุ่มอำนวยการ]
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดโครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิทยฐานะแนวให...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 1 / 20