ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานร...[บ้านดือแย]
 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข โรงเรียนบ้านยะบะ(อุป...[บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ข[บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)]
 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า[บ้านกาเยาะมาตี]
 ประกาศโรงเรียนบ้านมะนังปันยัง เรื่อง รับสม้ัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ...[บ้านมะนังปันยัง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร...[บ้านยี่งอ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอา...[บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอา...[บ้านบูเกะสูดอ]
 ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียนแลอาคารประกอบ โครงการโรงเรียนประชารั...[บ้านยี่งอ]
 ประกาศโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแห...[บ้านแป๊ะบุญ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง[บ้านแป๊ะบุญ]
 กำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื...[ชุมชนบ้านซากอ]
 ประกาศผู้มีสิทธิสอบเรียนห้องพิเศษ (mep) ปี 2561[บ้านแป๊ะบุญ]
 ประกาศผู้ชนะจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า[บ้านแป๊ะบุญ]
 ประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้า[บ้านป่าไผ่]
 ประกาศโรงเรียนบ้านบริจ๊ะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเ...[บ้านบริจ๊ะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน (ระดับประถมศึกษา)[บ้านกาเด็ง]
 ประกาศ โรงเรียนบ้านกาแร [บ้านกาแร]
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา [บ้านสุเป๊ะ]
 เกษตรโรงเรียนบ้านดูกู[บ้านดูกู]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 page 1 / 15