ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโ...[บ้านตะโละแน็ง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่...[บ้านทุ่งโต๊ะดัง]
 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร...[บ้านทุ่งโต๊ะดัง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่...[บ้านโคกแมแน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่...[บ้านบลูกาสนอ]
 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนเรียนรู้...[บ้านคลอแระ]
 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโท...[บ้านบากง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ต...[บ้านฮูแตทูวอ]
 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโท...[บ้านบริจ๊ะ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโ...[บ้านปาหนัน]
 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบ...[บ้านบลูกาสนอ]
 ประกาศผู้ชนะรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้า...[บ้านบูกิ๊ตยือแร]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช105/29 จำนวน 2...[บ้านกาโดะ]
 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโท...[บ้านมะนังปันยัง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้...[บ้านตะโละแน็ง]
 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่...[บ้านฮูแตยือลอ]
 ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำ...[บ้านต้นตาล]
 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าอื่...[บ้านคลอแระ]
 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร...[บ้านคลอแระ]
 ประกาศราคากลางการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบทีและสิ่งก่อสร้าง...[บ้านตายา]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 page 1 / 19